Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Klient – podmiot będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą.

 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zawierająca Umowę, gdzie Umowa ta jest niezwiązana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 3. Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, zawierająca Umowę, gdzie Umowa ta związana jest bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby lub jednostki.

 4. Sprzedający – Releve Sp. z o.o. ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP 9452221684, REGON 381142986, KRS 0000746760, będący jednocześnie właścicielem Serwisu.

 5. Adres dostawy – fizyczny adres podawany przez Klienta w formie zawierającej co najmniej kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu i nazwisko osoby odbierającej pod który zakupione przedmioty mają być dostarczone (stanowi on miejsce wydania zakupionych w Serwisie Przedmiotów).

 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2017.1221 t.j. z późn. zm.).

 7. Ustawa konsumencka – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U.2017.683 t.j. z późn. zm.).

 8. Przedmiot – rzecz oferowana na sprzedaż za pomocą Serwisu, która może być przedmiotem Zamówienia przez Klienta.

 9. Zamówienie – czynność lub czynności bezpośrednio poprzedzające zawarcie Umowy, prowadzące do zakupu za pomocą Serwisu jednego lub wielu Przedmiotów przez Klienta (podczas składania Zamówienia Klient określa zarówno kupowane Przedmioty jak i sposób ich dostawy, Adres dostawy oraz formę płatności).

 10. Umowa - umowa na odległość w rozumieniu Ustawy konsumenckiej i Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Przedmiotu lub Przedmiotów przez Sprzedającego Klientowi za pośrednictwem Serwisu, zawierana w momencie opłacenia Zamówienia.

 11. Płatność – czynność polegająca na opłaceniu zamówionych Przedmiotów, stanowiąca zarazem ostatni etap procesu Zamówienia.

 12. Wada – wada fizyczna (szczegółowo opisana w § 5 ust. 3 Regulaminu) lub prawna Przedmiotu, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego, której wystąpienie może prowadzić do skorzystania z rękojmi przez Klienta.

 13. Serwis – strona internetowa umożliwiająca dokonanie Zamówienia na Przedmioty dostępna pod adresem internetowym: www.releve.pl

 14. Konto – zbiór uprawnień nadanych Klientowi w wyniku dokonania przez niego rejestracji w Serwisie.

 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zarówno jako podmiot posiadający Konto, jak i bez Konta, w tym Klient.

 16. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 17. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 18. Przerwa techniczna – czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu związane z jego konserwacją, modernizacją, przebudową lub awarią.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup produktów erotycznych.

 2. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Oświadczenie o pełnoletniości składane jest przez każdą osobę przeglądającą strony Serwisu. Bez złożenia powyższego oświadczenia nie ma możliwości korzystania z Serwisu bądź dostępu do jakichkolwiek publikowanych na nim treści.

 3. Umowa zawierana jest wyłącznie z na terenie Unii Europejskiej i podlega prawu polskiemu.

 4. Miejsce dostawy Przedmiotów znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

 5. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto, ujętymi w wartości i walucie polskich złotych, przy czym Klient może ustawić podgląd cen w funtach brytyjskich lub euro.

 6. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Użytkowników Serwisu.

 7. Sprzedający oświadcza iż oferowane przez niego Przedmioty są przeznaczone dla osób pełnoletnich i powinny być przez takie osoby używane z rozwagą, zgodnie z dołączonymi instrukcjami i ostrzeżeniami oraz przepisami obowiązującego prawa.

 8. Sprzedający honoruje system talonów (voucherów) na zasadach określonych w „Regulaminie voucherów podarunkowych” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zakładanie Konta oraz zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym składanie Zamówień, nie wymaga założenia Konta przez Użytkownika. Założenie Konta pozwala Klientowi skorzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, w tym podglądu do historii składanych Zamówień.

 2. Założenie Konta w serwisie wymaga dokonania rejestracji oraz jej potwierdzenia, co równoznaczne jest z założeniem Konta w Serwisie i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.).

 3. Rejestracja w Serwisie oraz prowadzenie Konta są zawsze bezpłatne.

 4. Rejestracja w Serwisie wymaga przejścia procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz potwierdzenia rejestracji, co następuje poprzez wybór (kliknięcie) wskazanego we wiadomość e-mail przesłanej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji odnośnika.

 5. Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

 6. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu:

  1. Treści o charakterze bezprawnym,

  2. plików, skryptów lub innego oprogramowania mających złośliwy charakter, w szczególności wirusów komputerowych, koni trojańskich,

  3. plików, skryptów lub innego oprogramowania, których celem jest przechwytywanie danych z Serwisu,

  4. podejmowanie wszelkich działań prowadzących do zmiany, zablokowania, wyłączenia lub usunięcia Serwisu,

  5. danych, do których Klient nie ma praw.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 8. Naruszenie przez Użytkownika, który założył w Serwisie Konto, postanowień pkt. 5 oraz 6 powyżej może skutkować usunięciem Konta Klienta przez Sprzedającego.

§ 4. Wymogi techniczne i przerwa techniczna

 1. Wymagania techniczne Serwisu, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik, są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. urządzenie dostępowe (np. komputer PC, tablet) zdolne do obsługi przeglądarek internetowych z pkt. 3 poniżej,

  3. przeglądarka internetowa:

   1. Internet Explorer w wersjach 11 i wyższych,

   2. Safari w wersjach 9 i wyższych,

   3. Firefox w wersjach 45 i wyższych,

   4. Chrome w wersjach 50 i wyższych.

 2. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1 pkt. 3 powyżej, jednakże jedynie przeglądarki internetowe wskazane w ust. 1 pkt. 3 powyżej objęte są zapewnieniem Sprzedającego w przedmiocie prawidłowego działania Serwisu.

 3. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy technicznej, w Serwisie lub pod adresem www prowadzącym do Serwisu zostanie zamieszczony z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat informacyjny, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności Serwisu.Rejestracja w Serwisie wymaga przejścia procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz potwierdzenia rejestracji, co następuje poprzez wybór (kliknięcie) wskazanego we wiadomość e-mail przesłanej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji odnośnika.

 4. Sposób działania Serwisu może być uzależniony od ustawień przeglądarki, którą posługuje się Użytkownik,, jak również zainstalowanym na jego urządzeniu oprogramowaniem dostępowym nie pochodzącym od Sprzedawcy.

 5. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia łącz, urządzeń lub oprogramowania określonych w ust. 1 powyżej.

§ 5. Zawarcie i realizacja umowy

 1. Złożenie Zamówienia w Serwisie możliwe jest po zarejestrowaniu Konta przez Klienta, lub bez rejestracji, oraz posiadania dostępu do konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający, za pośrednictwem Serwisu, przed dokonaniem potwierdzenia Zamówienia i zawarcia Umowy, przedstawia Klientowi następujące informacje:

  1. opisu danego Przedmiotu i jego cech,

  2. łączną cenę zamówionych Przedmiotów, z uwzględnieniem kwoty podatku VAT według obowiązującej stawki, opłaty za transport oraz innych opłat; wszelkie ceny i opłaty wyrażone jest w polskich złotych,

  3. wybraną przez Klienta opcję dostawy Przedmiotu,

  4. dotyczące sposobu Płatności i jej terminu,

  5. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedającego o którym mowa w ust. 8 poniżej.

 3. Potwierdzenie (złożenie) Zamówienia odbywa się w Serwisie, po wcześniejszym dodaniu Przedmiotów do „koszyka”, a następnie przejściu do niego i ostatecznym wyborze zamawianych Przedmiotów, opcji ich dostawy oraz metody płatności.

 4. Klient w czasie składania Zamówienia, zobowiązany jest podać dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz wysłania Przedmiotów, w postaci:

  1. Imienia i nazwiska lub nazwy firmy,

  2. adresu e-mail,

  3. numeru telefonu komórkowego,

  4. numeru NIP (w przypadku Przedsiębiorcy),

  5. Adres dostawy,

  - chyba że powyższe dane Klient, który założył Konto w Serwisie i korzysta z niego przy składaniu Zamówienia, zapisał uprzednio w Serwisie – w takim wypadku Klient może wybrać zapisane wyżej dane celem ich użycia na potrzeby Zamówienia.

 5. Klient składa Zamówienie po potwierdzeniu informacji, o których mowa w ust. 2, oraz wprowadzeniu informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, oraz zaakceptowaniu Regulaminu, a następnie w ostatnim etapie składania Zamówienia poprzez wyrażenie woli związania się Umową, co następuje przez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Chwilą zawarcia Umowy jest moment w którym Zamówienie zostanie opłacone przez Klienta, co Sprzedający potwierdzi Klientowi w skierowanej do niego odrębnej wiadomości e-mail, na adres e—mail podany przez niego przy składaniu Zamówienia. Po potwierdzeniu opłacenia Zamówienia, Sprzedający przystąpi do jego realizacji, przy czym:

  1. Sprzedający może wstrzymać realizację Zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości wskazanych przez Klienta danych niezbędnych do jego realizacji, w szczególności poprawności Adresu dostawy. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości;

  2. W przypadku niedostępności części Przedmiotów, które były objęte Zamówieniem,  Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Sprzedający zwróci się do Klienta z prośbą o decyzję, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo (co do Przedmiotów, które są dostępne), czy ma być w całości anulowane.

 7. Płatność za Zamówienie może być dokonana z góry, z wykorzystaniem następujących sposobów płatności:

  1. PayU;

  2. PayPal.

 8. Realizacja Zamówienia poprzez dokonanie wysyłki Przedmiotów następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak, niż 5 (pięć) dni od złożenia i opłacenia Zamówienia.

 9. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia sposobu dostawy (wyboru danej firmy kurierskiej oraz sposobu dostarczenia przez nią Przedmiotu), a jego przybliżona długość wskazana jest przy składaniu Zamówienia.

 10. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Przedmiotów, cena za ich dostawę ulega proporcjonalnemu zwiększeniu, co jest widoczne w “koszyku” Zamówienia. W cenie dostawy Sprzedający zastrzega możliwość wysłania Przedmiotów więcej niż jedną przesyłką, jeżeli ilość zamówionych Przedmiotów w ramach Zamówienia uniemożliwia nadanie ich w jednej przesyłce.

 11. Zakupione Przedmioty są wysyłane na podany podczas składania Zamówienia Adres dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym ich zakup.

 12. O wysyłaniu Przedmiotów Klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail.

 13. Pobierz Regulamin voucherów podarunkowych

  Sprzedający zaleca przed przyjęciem przez Klienta od przedstawiciela firmy kurierskiej przesyłki z Przedmiotem weryfikację jej stanu. Każdy stwierdzony przypadek uszkodzenia przesyłki, który da się zauważyć z zewnątrz, powinien być zgłoszony przedstawicielowi firmy kurierskiej w celu spisania protokołu szkody.

 14. Razem z Przedmiotem do Klienta wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu Przedmiotu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Odstąpienia od Umowy można dokonać poprzez wypełnienie Załącznika 1 do Regulaminu, stanowiącego wzór odstąpienia, oraz odesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu w wiadomości e-mail na adres info@releve.pl lub wysłanie tego oświadczenia wraz z Przedmiotem na adres Sprzedającego, lecz taka forma odstąpienia od Umowy nie jest wymagana. Konsument ma obowiązek zwrócić Przedmiot Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Przedmiot. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem. Konsument powinien zapakować podlegający zwrotowi Przedmiot w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub ubytek w trakcie transportu do Sprzedającego.

 2. Sprzedający zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta w formie pisemnej.

 3. Zgodnie z postanowieniami Ustawy konsumenckiej, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o m.in.:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu, chyba że Sprzedający nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy konsumenckiej.

 6. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w ramach Umowy, w tym za Przedmioty stanowiące jej przedmiot oraz koszty ich dostarczenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego koszty tej wysyłki nie będą podlegały zwrotowi zgodnie z art. 33 Ustawy konsumenckiej. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Przedmiot od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, o której mowa w ust. 6 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7. Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Konsumenta na zasadzie określonej w art. 556 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedający wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu Rękojmi wobec Przedsiębiorców na zasadzie określonej w art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Przedmiotu) z Umową, w szczególności rzecz sprzedana (Przedmiot) jest niezgodna z Umową, jeżeli
  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub która została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

 4. Jeżeli Przedmiot ma Wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od Wad albo Wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Przedmiot był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Przedmiotu na wolny od Wad lub usunięcia Wady.

 5. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego zgodnie z ust. 4 powyżej usunięcia Wady żądać wymiany Przedmiotu na wolny od Wad albo zamiast wymiany Przedmiotu żądać usunięcia Wady, chyba że doprowadzenie Przedmiotu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Przedmiotu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej Wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Przedmiotu z Wadą pozostaje do wartości Przedmiotu bez Wady.

 6. Oświadczenie dotyczące rękojmi powinno zawierać co najmniej:

  1. Określenie Wady (najlepiej dokumentację zdjęciową stwierdzonej Wady);

  2. Oświadczenie o żądaniu;

  3. Dane kontaktowe osoby składającej oświadczenie.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeśli wada jest nieistotna.

 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Przedmiot na adres Sprzedającego, przy czym koszt dostarczenia Przedmiotu ponosi Sprzedający. Jeżeli ze względu na charakter Przedmiotu jego dostarczenie Sprzedającemu przez Konsumenta w zwykły sposób pocztą  byłoby niemożliwie, Sprzedający jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu z miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, zaś Konsument obowiązany jest udostępnić Przedmiot Sprzedającemu w miejscu, w którym Przedmiot się znajduje.

 3. Sprzedający jest obowiązany wymienić Przedmiot wadliwy na wolny od Wad lub usunąć Wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Przedmiotu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 4. Prawa z tytułu rękojmi mogą być zgłaszane na zasadach określonych w § 8 Regulaminu poniżej.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Przedmiotów mogą być składane drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@releve.pl lub listem poleconym na adres Releve Sp. z o.o. ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko Klienta,

  2. adres korespondencyjny Klienta,

  3. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer Zamówienia, Dowód zakupu),

  4. przedmiot i przyczynę reklamacji,

  5. dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 1. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się za uznanie przez Sprzedającego roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

 2. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji tą samą drogą, jaką złożona została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną drogę otrzymania odpowiedzi na reklamację. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych zostały ujęte w dokumencie o tymże tytule dostępnym w Serwisie oraz jako załącznik nr 4 do Regulaminu. Dokument ten stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części pozostaje nienaruszony.

 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują te przepisy.

 3. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Zamówienia, nie więcej jednak niż do kwoty pięćset złotych. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

  3. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 6. Treści będące utworami i zawarte na stronie Serwisu, w tym logo, nazwa i projekt graficzny, zdjęcia, teksty oraz slogany reklamowe, są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z późn. zm.) i stanowią wyłączną własność Sprzedającego albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody  Sprzedającego lub tego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych w Serwisie. Użytkowanie lub wykorzystanie wtórne tych treści jest zabronione bez zgody ich właściciela.

 7. Znajdujące się w Serwisie znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:

  1. Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od Umowy,

  2. Załącznik nr 2: informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy,

  3. Załącznik nr 3: Regulamin voucherów podarunkowych,

  4. Załącznik nr 4: Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.

 9. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia.

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018.

Pobierz regulamin

Polityka zwrotów

Pobierz formularz zwrotu

Pobierz regulamin voucherów podarunkowych

Pobierz politykę prywatności

Czy masz powyżej 18 lat?

Zawartość tej strony internetowej przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wybierając opcję TAK potwierdzasz, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Twoim kraju jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać materiały erotyczne z własnej woli. Potwierdź, klikając przycisk TAK/NIE.